Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

یک روز می فهمی

امید ياشار اوغوزجان ( Umit Yashar Oguzcan )

 ترجمه: نادر جبارپور

 

شب ها، خواب هايت می رمند

صبحی ديگر را نمی فهمند

چشم هايت نکته ای از سقف را خيره می شوند

گوشهايت را وزوزی ديوانه فرا می گيرد

ملافه و بالشت حالت را نمی فهمند

روشنائی ای که انتظار داشتی از پنجره نمی آيد

بسترت دوره می شود، می گريی از بيچاره گی

خيالش را فراموش نتوانستی

يک نفس عميق سيگار درونت را پر می کند

چه بود دوست داشتن، يک روز می فهمی

پوچی همه چيز را يک روز می فهمی

فضيلت، خوبی، زيبائی را

روزی می رسد که برای شنيدن صدايش

سرت را به ديوارهای سنگی می کوبی

رنجوريت رفته رفته بزرگتر می شود

و شکستگی ات

تلخی بيچاره گی ات را

تا اعماق می شنوی

چه بود دوست داشتن، يک روز می فهمی

يک روز می فهمی که دست هايت

برای چه آفريده شدند

و آفريده شدن خودت را

و دنيايی چنين نفرت انگيز آمدنت را

مدت های طولانی زيبائی ات را در آينه ها مرور می کنی

می سوزی بيهودگی ساليان از دست رفته را

چشم هايت پر می شوند، درونت بهم می پيچد

چه بود دوست داشتن، يک روز می فهمی

طعم لب های دوست داشتنی را

يک روز می فهمی

چشم های دوست داشتنی و دست نيافتنی را

هيچ ساعتی شد که انتظارش را نکشی؟

موهايت جلوی چشم هايت می افتند، اما سفيد سفيد

دست هايت یه آسمان بلند می شوند

اما بيهوده، خسته، فرسوده

زمانی گرفتار می شوی، خواب های روز های رفته را

بعد حقايق پشت سر هم رديف می شوند

چه بود دوست داشتن، يک روز می فهمی

يک روز می فهمی خيالبافی را

انتظار را

اميد را

همچون پيراهن چرکينی که اگر درآوری و پرتش کنی

بسويت برمی گردد،

آن شب ترس آلود از تمام وجودت آويزان می شود

نفرين می کنی زندگی ات را

از گذشته هر چه باقی را پرت می کنی، پاره می کنی

آن زمان غنچه ای در مزارم سر می زند

تو را عاشق بودنم را

براستی آن روز می فهمی.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright 2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website