Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

 

خوانش شعر و سبک آن

عبدالمطلب خاکسار

صفحه 4

گاهی ذهنیت خوا ننده متوجه تداعی پارا گرا ف نمی شود که آ ن هم می توان با شماره گذاری

سطر های حامل ,متن را به دو برا بر افزا یش داد سطرها یی که شامل علامت گذاری

می شوند باید دو بار خوانده شود که لایه های زیرین آ ن کشف شود به هر حال سطرهای

علامت دار را نمی توان در رده بندی نسبت به سطر های تداعی گر پایین تر قرار داد.

سطر های علامت دار هیچ آ سیبی به فرم ومحتوا نمی زند بل که خواننده با خواندن یک

بار متن < شعر> اگر خوا ست می تواند برای بار دوم ؛ سطرهایی که نشانه دار هستند

را دو بار بخواند تا به فضا ها ی تازه تری دست بیابد به این مفهوم که ما در یک زمان دو متن

پیش رو داریم وهر کدام می تواند لذت ومفهوم جداگانه داشته باشد به این چند سطر توجه کنید:

    

        تنهایی ترس برم می دارد / کجای قانون نوشته / دوست دارم برای تو زنده هستم/2

       می تواند مرا / خوشبخت کند /2 زیر سایه انارها /2 باغبا ن هم حرفی ندارد !!/

      

در تبیین این سبک باید گفت که شیوه ای این چنین شاعر را ملزم نمی کند بل که به او آگا هی

می دهد که تاکنون سطر ها بادرصد کمی از ظرفیت خود به کار گرفته می شده اند

 

                              پیشنهاد سبک وشعر از عبدالمطلب خاکساری قیری   

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright 2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website