Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

حسين جهانگيرپيشه 

 

گيواي من غوغاي غار نشينان آشفته را مي شنوي؟

وميخ سان نوشته هايي هراس انگيز

در كتيبه اي غمگين

وضجه اي رنجور

ز پس هايي خجالت بار!

 


  

اي باد شبانه

زوزه ات نشان گريز از كدام وادي وحشت است؟

كدام جنايتگاه؟

وناله ات براي كدامين پايمال شده اي است؟

چه از سرد خانه ي تاريخ مي آيي

از كنار بي سرهاي بي سربر!

  


 

واي گيواي من چه باراني!

چه فراوان قطره هانا گفته اي هر يك

وتورا از پشت منشور

بينشي بايد هفت ناديدني را.

 


شعرهای پیشین حسین جهانگیر پیشه در مانیها

يك زندگي

يك درد

يك لكه ننگ بر پيشاني بشريت

مرد

كوتاه قدي با چهره درهم شكسته

زيرصورتك خنده

روي بغضي رنجور

زن

ترشرويي سفيدو سرخ گونه

آكنده از كاه غرور زنانه

به رغم آگاهي از سوختن آن

كودك

دختري هفت ساله

با شيطنتهاي كودكانه معصوم

ونگاهي مغموم

وچشمهايي نگران

ازآينده موهوم

 پابرهنه با شلوار كهنه به آب رفته

زندگي براي او

يعني يك عروسك و توپ چرمي كوچك

اما

پشت جست وخيزهاي شادي نماي او

مي توان طعم تلخ آوارگي وفقر را لمس كرد

آري مي توان

همه مي توانند

اما نمي خواهند

شايد مي ترسند

از يك واقعيت تراژيك

شايد مي ترسند

از پذيرش لگد مال شدن انسان

به پاي خويش

وشايد مي ترسند

ازباري كه چپاول خيانت

امانت بودن آن را ناديده انگاشت

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright 2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website