پرونده ی برزخ، هومن عزیزی


پرونده ی برزخ، هومن عزیزی
Year: 2015
  • Description

نام كتاب: پرونده‌ی برزخ

نام نويسنده: هومن عزیزی

چاپ نخست:  ۱۳۹۴/2015

ناشر: كتاب مانیها، نشر ادبیات زیرزمینی ایران

ISBN:  978-91-982200-7-0

Purgatory Records

By

Hooman Azizi

First edition 2015

Maniha Books

www.maniha.com

Tel: +46 73 6121062

mani@maniha.com