مجموعه شعر “سی”، سارا قرایی

Untitled-kamel

مجموعه شعر “سی” سروده ی سارا قرایی منتشر شد. 

برای نسخه ی الکترونیک به فروشگاه کتاب الکترونیک و برای نسخه ی چاپی به فروشگاه کتاب های چاپی مانیها مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ی این کتاب