سرودک بندر، امید شمس

امید شمس  شعری از امید شمس

“سرودک بندر”

برای پری که باران که ابر که ماه که مهتاب که شب که شبتاب که روز و روزنه ست و حریر لبخنده ی صبح سحر

 

رهاویخته سوزنگبین سیبین

سازن گهان صمیمان

هٌویشوم  و  هو هو هو

جانانگینِم ای می خوان می خوان تِ مِه وا ماشین سرخ

و یار هویدا دلم بی تِ ظهر عاشورکم یار

رازقکُم ذاغبرَکُم  مجسماوازبان مِه لالوی ت ِ  کورگم

های های مه بی چه سَجیدرآو مه بی چه قناران

مه بی چه سورمه تقدیر مه بی چه سمبر بی چه لوار

بندر کپوشان بندر سیساملو رگیسته والخته ووغار  و هوهو

هو هو عزیزم

هوهو جانگوم هلهلوم هُویلگم هُویشُم

پا وشم آوازتیکوم هل هل نازتیکوم هو هو

رونگ رونگ رونگم

 

برا گی هر رنجیچلی شاریک چنگو زمنداش با مه پرهیز پرهیز پرهیز اکردی بی چه؟

بی چه پری

پری پری مه عزیزوم شوخوم مهانگیزوم

سی ته مه خشه سی ته مه شلال شاریک چنگو هو هو عزیزکوم ذاغبرکم خشالکم

سی بوی زمنداش شیله ت های اش پی وار وار وار سبزُویدُم هی می هی می

مه گنا پری جان

مه گنوغ مه چیرووک چیرووک چییروک مه چیرووک رونگوم مه گنوغ

چخان چخان هو هو

چخان چخان هل هلوزن چهچهو تاریک ابوم  پل پلو گنا بیک شاریک ابوم رهاویخته دنیا گُلِ ماشین سرخ

ماشین سرخ

آوازان  سیبین  سازن چهین  این

تا بی ته هو هو

تا بی ته هو

هو تا هو تا ته تا بی ته چخان هو هو کنا بی که اسمت استاله اسمت دیر اسمت شووقتی کبوتر و هیلوو

هو تا کنار و لوس و لیچی هو اسمت هوهو زیر گوش ت بیهوده آواز اخونم

تا تا تی تی  تا تی تا  هوم هم هی هلهل هوم هی

 تا تا تی تی تا تا هوم هم هی هلهله هلهله

هوم هم هلی هلی هم

هوم هم هم هلی هوم هلی هوم

هو هو

هو هو تا

هو هو تا تی

 تا هو

 تا تی تی  تا هوم هم هله  هله

هوم هوم هله

هله

هله

 شحنومته اِستاله شحنومته کوش شحنوته غمزه غمزه غمزه نومت

 گل ِغمدیده ی مه

آویده

 کوکنار

سوزه تار 

چیرپاچ و یار

یار ستمدیده ی مه

تو اونی که ربابن که شباماهون به تیرانگی چراغن  هِی هِی مِه بِی چه سجیدرآو مِه بِی چه دماران

مدو مدو که بِی که بگُومته شیواخته موجنار مندیلک وجوان با از عسل شیرین ترَری و بندرَری

بندر کمیساو عزیزوم کپوشان بندر سیساملو یارکوم سورمه تقدیر  والخته هی هی اما تِه

از خواب و حباب و نی سرابان ترَری 

از گل افسان ترَری

میهان مِه

میهان مِه

میهان

آنوقت

برگشتم حاجی آباد

برگشتم حاجی آباد و از شیشه باد میآمد تو

برگشتم حاجی آباد و از شیشه باد میامد تو برگشتم نگاه کردم دریا شیموملنگ

دریاشویش

دریاش رخش

دریاش هویشش

دریاش تشش

ریاش تشش

یاااااااااااااااااااااااااااااااااااااشششش

تشششش

یااااااااااااااااااااااااااااااااااش

تششش

یاااااااااااااااشششش

شششششششششش

شششششش

ششششششششششش

ششششش

شششششششششش

ششششش

 

امید شمس