دیگر ضمیر سوم است، الیاس قنواتی

elias ghanavati  شعری از الیاس قنواتی

 

” دیگر ضمیر سوم است “

 

 

او-یِ رفته

او-یِ جان داده

او-یِ نیست

جمعیت رنگ های مرده ، افتاده در افق در روز بارانی

تو که جان می دهی کُس ات چه می شود ؟

کُس که نمی میرد

 کُس می بلعد

کُس آب می ریزد

کُس پس می دهد

در را باز می کند

در را می بندد

خدا کُس است

کُس است که نمی میرد

کُس است که می بلعد

کُس است که آب می ریزد

کُس است که پس می دهد

در را باز می کند

در را می بندد

فردا تو را که خاک می کنند

خدات خاک می خورد

آب می ریزد

آدم پس می دهد

من هم آدم کُس ات بودم

حالا که کُس ات آدم می سازد آدم کُس که باشم ؟

او-یِ رفته

او-یِ جان داده

او-یِ نیست

جمعیت رنگ های مرده ، افتاده در افق در روز بارنی

 

 

الیاس قنواتی