نمایشنامه‌ای جمهوری حیوانات، فون باورن&zwn

جمهوری حیوانات
نمایشنامه ای در پانزده پرده
نوشته ی ادوارد فون باورن‌فلد
ترجمه ی شاهپور چهارده چریک

جمهوری حیوانات
نمایشنامه ای در پانزده پرده
نوشته ی ادوارد فون باورن‌فلد
ترجمه ی شاهپور چهارده چریک
نشر الکترونیکی مانیها
2013