همدگرزادگان

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
سیروس کفایی

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 

چه تکیه گاه به پهلویش رسد
چه اشاره ای سر به سر پیشگویانش
من
آن عکسی را که ظاهر نشده است
به تو روزی بر میگردانم
بدون رنگی که سه گوش بالا دارد
و دو سه قدی هم بازی گوش تا
همدگرزادگان
در تاریک خانه با یک جغرافیا الحاقیه
از تاریخ نا پدید مانند .