آینه در انتظار توست

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
شهاب طاهرزاده

میدانستی
که هر نگاه تو در آینه
یک حماسه است
آهی کشیدی و رفتی…
رفتی و آینه را ابرآلوده رها کردی
ابرها باریدند
یادگارهایی روییدند
دوباره آینه در انتظار توست
تا بیابی و از تنهایی برهانی اش
یادت باشد
اینبار که از کنار آینه گذشتی
خوب نگاهش کنی
شاید از تو بجا مانده باشد
                         یادگاری
05 12 2004