شهر یو ر 67

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/e/9/maniha.com/httpd.www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 411

  پرویز میرمکری

 

 

 

شهر یو ر

 

  ما ه  پر ند ه 

 

ما ه   کبو تر ا ن  پر پر

 

  ا نتظا ر ها ی  مهیب

 

د ست ها ی  همیشه  کو د ک

 

ما ه  پریشا نی  ما د ر

 

گلو له با را ن   آ ر ما ن ها ی  حقو ق  بشر

 

ما ه   سیا ه

 

  چکید ن  خو ن ها ی  جو ا ن   

 

  ا ز   پو ز ه  چر و کید ه  آ یت ها ی  خد ا

 

کند ن  جا ن ها ی  شیفته

 

و  ا ند و ه  پر و ا نه  

 

بر  سنگفر ش  سر ز مینی   ا فتا د ه  از  قا مت ها ی  ر عنا   

 

 

شهر یو ر

 

  ما ه   عا شقی

 

   و  گر یه ها ی  بی صد ا  .

 

پنج شنبه  1 شهر یو ر  1386