پرانتـــــــز

 محسن فارسانی

 

پــرانتــز بــاز (

مـی نویـسم  پرنده

و پـرانتــــــز را نمـی بنـدم

بـگذار پـرنده آزاد باشد!

 

 پاریس