کوچ

 م- ساقی

 

نه ازعنکبوت غربت هراسی دارم

نه از موریانهء اندوه

هراس من باری

سفر بی بازگشت تست

آوارگی اَبدیست

 

بغضی له شده درگلو

تنهایی وسردی دستانم

یگا نه یادگارتست

 

"سپاسنده ام "