واپسین دیدار

بی آغاز….

باران لا بشرط میبارد!   /  
 

با خنجری آخته     /

به دیدار تو می آیم      /

شوق واپسین  دیدار است این؟      /

که روحم را ضرب گرفته:        /                 

                یک                    /          

             دو                        /

              یک                      /      

              دو….               /

یک خنجر از من          /

 یک بوسه از تو           /

یک نفرین  ازمن…..      /

تو در نبض خنجر من ضرب می شوی         /

من در بوسه هایت      /

و هردو  در نفرین!….   /

.                    /

.                      /

.                     /
                    
باران همچنان لابشرط می بارد….