بي حس

 بهراددر شبي كاملا ساده
بي هيچ ويژگيه بارز
در عريانيه كامل واژه
بي هيچ پيچيدگيه شاخص
تو و من بادبادكهايي هستيم
چشمها،پاها،همگي بي حس
و در اين تزلزلها،لرزشها،زنده اند
در شبي كاملا ساده
بي هيچ آراستگي
ما بادبادكهايي هستيم
كه اسير هيچ طنابي نيستيم
و آسمان را به 100 يا شايد 200 تومان نميفروشيم
بيحس،بي شوق،خسته
در اين سيطره ي وسيع در جريانيم
در عريانيه كامل واژه،زشت ترينيم
و در قاب ها بي رُخ ترينيم
در انتهاي ديد هستيم
و خسته از چرخشهاييم
من و تو،در هم،باهم،دراوجيم
بالا،بالاتر،بي حس،بي حس تر