سه شعر از پرویز میرمکری

  پرویز میرمکری

1

 

د ر ستا یش  ا نسا ن  بو د

 

که  سر ز مین  من  به  قلبی  مبد ل  شد  پر ا ز  کلا م

 

 

با  طپش  شعر  نیا یش  را  آ غا ز  کر د

 

 

د ر سر ز مین  کو چک  من

 

هر ر و ز 

 

هر  با مد ا د

 

فر یا د  به  د نیا  می آ ید  .

 

1994

 

 

 

2

 

 حر متی  د ا ر د  شعر

 

هز ا ر   پله  با ید  ا ز  قلب  خو د  با لا  بر و یم

 

 تا  یک  پنجر ه  بر  گر د ن  ا ین  آ سما ن  تیر ه  بیا و یز یم

 

 یک  حضو ر صمیمی  را  تما شا  کنیم .

 

                                                       1997

 

 

3

 

مهر با ن که می شوی  و می خندی

 

 

تسلیم  شکوفه ها می شود

 

پاییز مغمو م.

 

                          1993