تن بازی یو طن بازی

 الیاس قنواتی 

 

یک سر برای تنت

دو سر و تنت

استپ بازی روی لب هایت

نه

این تن بازی به جایی نمی رسد

یک سر برای تنت و طنم

دو سر برای وطنم و  تنت