هفتگانه هایی برای مریم

  وحید ضیائی

 

 

1

حواری سیر

پیامبر پیامبر

گرسنه خواهد شد

2

میخی از صلیب می دزدد

کولیی که به کاهدان بزند

3

شکم عیسی بالاتر آمد

موعظه سقط شد

4

اگر دشمنت گرسنه باشد

اگر دشمنت تشنه باشد

کتاب مقدس را قسمت کن

5

معجزه با عطسه ای آبستن می شود

6

به عیسی لب می دهم

مریم اخم می کند

کلیسا می میرد

7

زمین را صلیب که می کشم

مسیح می کارم .

 

The end of 2006