خواهم رفت …

 

خاكستر بالهايم را
از صورت آيينه‌ها مَروب

   با شلاق بيرحمانه‌ي غرور
           بر صورت باورهايم مكوب 

            من خود از خاطر آزرده‌ي آيينه‌ها 
                                             خواهم رفت …