یک شعر کوتاه

 جواد اسدیانیک شعر کوتاه

صحنه همین است
بازی و بازیگر
و چراغی که در کوره راهی می سوزد

قصه ای کوتاه
و سگی که تا خانه پارس می کند