از دست شما و کنارت هیچ

  فرهاد سلمانیان

 

از دست شما

 

یکدست نبوده ایم!

یک دست نبوده ایم

که حتا صدایی نداشته باشیم.

ما دو دسته شده ایم:

دست ها       و      خنجرها

                    و

دست به خودکشی زده ایم

"بشکنیم!"…

از در و دیوار می بارد

دست بردارید از این زخم

که

دست به دست

گشته ایم

از دست شما!

 

 

 

کنارت هیچ!

 

 

کنار دستت ناخن هایی با لاک سرخ نشسته

 

کنار تنت لباسی با روسری سبز

 

کنار زندگی ات عطری که تو را به دنیا می آورد

 

همه چیز

 

همه چیز کنارت

 

 نشسته

 

کنارت دختری

 

از جنس هوا و هیچ

و غبار

کنارت سایه ای نشسته از جنس خودت

و بلند می شوی و کنارت هیچ

هنوز نشسته…