وقتی گورهایمان را از هم گم کنیم..

 فرهاد سلمانیان

گور مشخصی نداریم

هر جا می تواند گورمان شود

برای ما که گورمان را گم کرده ایم

همیشه همین بود…

این پیراهنی که می بینی

فقط گوشه ای از کفنی است

که برای مان دوخته اند

ما گورمان را گم کرده ایم

شاید شما که کفن تان را دوخته اید

دست کم گوری

برای گور به گور شدن،

گم شدن

داشته باشید!