شعر خیس

 شهلا بهاردوست

چانه روی بالکن
                        مرا تماشا می کنی
                                                 خیس
نفس می کشیم
التهاب میان ما
لب بر لبه ها می نشانی
                                  داغ می شویم
آرام سر می خوریم
                           بر سطح هم
                                             خیس
                                                     خیس
                                                              خیس 
تکه ای را گاز می زنی
آخ
چشمهایت تنگ
                      مرا در خود می کشند
                                                    بسته می شوند
روی بالکن می نشینی
تکه ای را می بلعم
وای
گرم می روی
در من تمام می شوی
                             خیس
                                     خیس
                                             خیس