روسپی

 مجید نجفی

 

 

همراه چشمان تو

دو خط اشکیست که سر می زند به آینه روسپی       زن

 

درد شلیکی در شقیقه ات

و لخته های خون

               از جسارت دستانت بالا می روند

مرگ در انتهای تو ایستاده

                          سرقرار

                            او نیز به تو تجاوز می کند