عكس

 محمد رضایی روشن

    نمي دونم چرا وقتي بايد به دوربين زُل مي زدم تا عكاس اَزَم عكس بگيره  نيشم باز شد و كِركِر خنديدم. ولي عكاس عكسمو گرفت. اون عكس هم واسم موند. حالا من دارم به خودم نيگا مي كنم… به عكس بچّگي ام. و يادم به امروز عصر مي افته كه عكاس خنديد و گفت: عذر مي خوام… ممكنه اخماتونو از هم باز كنين؟!