چند شعر از مهدی بهرنگ راد

مهدی بهرنگ راد

سكوت زنگ زده

زنگ  صداي پوسيده اي

                        كه مي چسبد

                                            به تمام ريشه هاي اعصاب

صدايي شفاف

                كه از بين انگشتان مغزم

                                                رد مي شود

بي آنكه كالبد شكافي اش كند

                                    و لاشه اش مي چسبد به ناخنهايش

 اشباحي از

ميم

لام

الف

سين

در سرم زاري مي خوانند


 

 

 

 

هيچ اتفاقي نمي افتد…..

مثل دست كشيدنم

                        بر پوست آفتاب سوخته ابرها

آواز مي خوانمت

                     و   صدايي……………

اما جرات ارتعاش مي طلبم

                                      كه بشكافد خاك عقيم

                                                                و آوار ريخته را

بر نمي گردم

                    ميميك صورتم آرام تر از هميشه

                                          ( مثل سنگهاي مرمر قبري)

حسرت يك جوانه نگاه را  هضم مي كند

مثل دست كشيدنم بر پوست آفتاب سوخته ابرها

مثل آوازي خواندن، آبستن تو

مثل سلام كردن به تو

……خاك مادر آوارهاست                    

                           فقط آوارها قد مي كشند


 

 

 

عصيان كلمات

                                   …..ايده اي مسخره

در باور پوكيده كلمات

                        ستون فقرات حلزوني

                                                 اراده شان به تحليل، يغما رفته است

پاشيدن رمقي سورئال براي

                                دل پيچه

                                            سپيدآبي

كه كمر درد بگيرد

تا مقصد …..و…….

                          امضا

                                          مهدي بهرنگ راد


 

 

 

در بازوان

            تاب مي خورمت

                                     را تكان بده

پلك هاي

            رنگ مي بازم عقيده­ام را

                                          باز كن

سياليت جاذبه اي گرم

                        كه يك طرفه

                                        كه بن بست

را مي خواهم

                نمي شود!                                  

آيا  مي بوسم؟

………..كاش زمان كشسان بود………

                                            مرد چشمهايش را بست.