گالری

 محمد قائمی

خلیج به خزر می ریزد و

بندرعباس سرد است

و دختران شمال

سیاهشان را

                        پشت روبند پنهان کرده اند.

ـ لعنت به تو !

اثر از وارونگی

نقاش را نفرین می کند و من

دستهایی می بینم

                        بی زخم

از انگشتانشان خون می چکد

زخمهایی …

بی دست …

ـ لعنت به من!

و کوروش،

کوروش به شمشیر شکسته اش

                        سرخورده تکیه داده است

ـ لعنت به ما!

2006-04-25

Dubai